پنجشنبه, 17 آذر 1401
پنجشنبه, 17 آذر 1401
Thursday, 08 December 2022
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۱۴۵ ]

 

بخش فرهنگی -  منابع رســمی خبر دادند که مهران مدیری پس از آن‌که سه روز پیش از کشــور خارج شده بود، روز گذشته به کشور بازگشت. ایرنا خبرگزاری رسمی دولتی ایران نوشــت که پاســپورت مدیری هنگام ورود بــه ایران ضبط شــده اســت. پیــش از این اعلام شــده بود که او ممنوع‌الخروج اســت. اما با وجود چنین حکمی از ایران خارج شــده بود. علت ممنوع‌الخروجــی او مواضع اخیرش درباره اعتراضــات و تحریک عواطــف عمومی و دامن زدن به اعتراضات اعلام شده بود.

مهران مدیری، برنامه‌ساز تلویزیونی است که در مقاطع مختلف سیاســی تلاش کرده از خوشــه حوادث به وجود آمــده منافع خود را از آن اتفاقات بچیند. به همین دلیل است که سخنان اخیر او بیش از آنکه طبیعی و مردمی به نظر برسد، بوی دیگری دارد. او در این فیلم گفته اســت که نمیخواهد حتی یک فریم از دورهمی جدید پخش شــود و این در حالی است که علیرضا قزوه، رئیس شــعر و سرود صداوسیما مدعی اســت که آخرین دریافتی مدیری «یک روز قبل از نطــق تاریخــی‌اش ۳۰ میلیارد تومان از صداوسیما بوده» چندی پیــش نیز تهیه‌کننده دورهمی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد، مهران مدیــری دســتمزدش را بابت تولید سری پنجم برنامه دورهمی به طور کامل دریافت کرده اســت و مطالبه‌ای از تهیه‌کننده یا ســازمان صداوســیما برای این فصل ندارد.مبلغ افشا شــده از سوی آقای قزوه جدای از مبالغی است که خود مدیری با اسپانسرها به توافق رسیده است.

بی‌شک کسی مدعی و مخالف دریافت هزینه‌های ساخت یک برنامه تلویزیونی نیست اما مواضع سینوسی مدیری در مقاطع مختلف فراموش‌شــدنی نیست. مهران مدیــری در هنگامه اعتــراض نمایندگان مجلس ششم به تمســخر آنها در برنامه پاورچین پرداخت و برای خودشیرینی مدیران وقت تلویزیون تحصن سیاسی و روزه سیاسی آنها را دستمایه تمسخر قرار داد.

مهــران مدیری حتی در همان برنامه دورهمی در تلویزیــون دولت روحانی و محمدجواد ظریف را نیز بارها مــورد نقدهای صریح قــرار داد. این نقدها البته در آن مقاطع مورد استقبال رسانه‌های اصولگرا قرار میگرفت. چنان‌کــه بعــد از تمســخر و نقــد تندوتیز محمدجواد ظریف در دورهمی، خبرگزاری تســنیم نوشــت: برنامه اخیر دورهمی با ســخنانی در مورد مدیرانی که سازشکار هســتند و به سبب فسادی که برخــی از آنان دارنــد و دل و جرات خود را از دســت داده‌اند، همــراه بود.

مدیری در آن برنامــه گفتــه بود: جرات نقطه مقابل سازشکاری است که ما اسمش را میگذاریم عملکرد جنتلمنانه یا پاس دادن به هم برای بقا. اجرای خیلی چیزها نیاز بــه جرات دارد و کسانی که پرونده پاکی دارند،جرات عبور از سازشکاری را دارنــد. امروز که شــرایط کاملا عادی است، جواب آن دل و جرات خارق‌العاده را با منفعت‌طلبی و سازشکاری میدهیم. اگر جرات انجام بعضی کارها را ندارید، پس چرا پست‌هایی را میگیرید که انجام وظایفش دل و جرات میخواهد؟ تو که نمی‌تونی بتمرگ خانه‌ات.

اصلاح‌طلبــان کــه بــه نقــد مدیری پرداختنــد، تســنیم در دفــاع از مدیری نوشــت: «اصلاح‌طلبان نشــان دادند که تا این حــد نیز برنمی‌تابند که نســبت به منافعشان خدشــه وارد شود و با حمله و راه‌اندازی پروپاگاندای علیه رســانه ملی سعی در خاموش کردن وجه انتقادی طنز دارند؛ موضوعی که اگر این جریان آن را به نفع خود ببیند قطعا با استقبال فراوان آن را در بوق و کرنا کرده و شیوه انتقادی عکسی را علیه رسانه ملی در پیش میگیرد که چرا جلوی چنین برنامه‌هایی را میگیرد رویه‌ای که جریان اصالحات برخالف شــعار زنده‌باد مخالف من همواره به کار بسته است و منتقد را با پروپاگاندا و هجمه خبری مرعوب و منزوی میکند.»

مساله ای که امروز صداوسیما خصوصا اصولگرایان با آن مواجه شده‌اند، مشکل سلبریتی هایی است که روزگاری خودشان به برجسته کردن این افراد اقدام کردنــد و اکنون در گــرداب آن مانده‌اند. تلویزیون از ابتدای دهه ۷۰ تقریبا به نفی روشنفکران و دانشــوران پرداخت و در برنامه‌های مختلفی نه‌تنها آنها را نواخت، بلکه زمینه حــذف و مرجعیت آنها را نیز فراهم کــرد.

در این میان، برای خلأ به وجود آمده، به ستاره سازی و برجسته کردن ورزشکاران و سینماگران و مجریان تلویزیونی پرداخــت. این‌چنین بود که با حذف روشنفکران و دانشوران، مداحان و ورزشکاران و سینماگران برجسته شدند. افرادی کــه اگرچه عمــق و اطلاعات و تحلیــل چندانی نداشــتند، امــا راهبری قشرهای مختلفی را در دست گرفتند.

مورد حمایت مدیران تلویزیون

مهران مدیری شهرت‌اش را نه از سینما بلکه از ســاخت و حضور در برنامه‌های تلویزیونــی دارد و در میان همنسانش تنها کسی است که هیچگاه مورد غضب مدیران قرار نگرفته، مدام با این ســازمان کار کــرده و البتــه تهیه‌کنندگانــی با او همکاری کردند که نماینده اسپانسرهای پرقــدرت و بانفوذی بودند کــه نه‌تنها در تلویزیون بلکه در شــبکه نمایش خانگی و ســینما هم حمایتهای خــود را از او قطع نکردند. مدیری بــه طور قطع یک چهره تلویزیونی و رســانه ملی است.

از آن سلبریتی‌های ســاخت رسانه ملی که این رسانه ســالها برای او مایه گذاشت، با هــر ســاز او رقصیــد و پرهزینه‌ترین

تاکشوهایش را هم به نام او زد. از همان دهه ۷۰ با برنامه «ببخشید شما» تاهمین «دورهمی» که ویدئویی منتشر کرد و از مدیران تلویزیون خواســت ایــن برنامه را روی آنتن نفرستند. این در حالی است که خود او بهتر از هر کس دیگری میداند که

تلویزیون صاحب‌امتیاز این برنامه است، دســتمزد و هزینه تولید را به طور کامل به او و تهیه‌کننده این برنامه پرداخت کرده و کارگردان و مجری حقی در تصمیم‌گیری برای پخش کــردن و نکردن برنامه ندارد. در این ویدئو که احتمــالا پس از خروج از کشــور او منتشــر شــده، مدیــری از نیــروی انتظامی میخواهد با خشــونت با معترضان برخــورد نکند. این در حالی است که در اعتراضات این‌چنینی، این چهره تلویزیونی هیچگاه از خود واکنشی نشان نمیداد و سابقه نداشت، اعتراضی به مسئولان داشته باشد. مدیری همیشه در دایره امنیت قرار داشــت، صاحبان سرمایه از نهادهای مختلف پشتیبان او بودند و هزینه‌های هنگفت صرف دستمزد و تولید آثار او می‌شد و او همچنان یکی از چهره‌های مور تایید سازمان صداوسیماست.

مرد هزار چهره

مهران مدیری برخالف هم‌نسلان‌اش ازجمله رضا عطاران، برادران قاسمخانی، مهــدی مظلومی، ســروش صحت و... همیشــه مورد حمایت مدیران تلویزیون بود. هیچوقت نه ممنوع‌الکار شد و نه مورد بی‌مهری مدیران تلویزیون قرار گرفت. چه آن زمان کــه پاورچین و نقطه چین و... را برای تلویزیون میساخت، چه آن دورهای کــه گنج مظفر و قهوه تلخ و... را به دلیل عدم همراهی تلویزیون در بحث حمایت‌کنندگان مالی برای شــبکه خانگــی کارگردانی کــرد و چه زمانی که در ســینما بازی یا کارگردانی کرد و تیزر فیلم‌هایش مدام از تلویزیون پخش شــد.

برخالف رامبد جوان هم کــه مانند او در این سالها برای این رسانه برنامه ساخته، دســتمزدهای میلیــاردیاش را تمــام و کمال دریافــت کرده و هیچوقت طلبی از تلویزیون نداشته است. او آنقدر مورد مشــکوکی در ساختار رســانه ملی به حســاب می‌آید که همین حالا هم این ســازمان با وجود اعتراض و تخریب دیگر چهره‌های هنری معترض، از او نامی به میان نمی‌آورد و انگار همچنان مدیری را چهره شاخص و رسمی خود می‌داند. خبر خروج از ایران و خواسته‌اش از تلویزیون هم از این رسانه منتشر نشد. مدیری در تمام این ســالها چه آن زمانی که با برادران گلیان در ساخت سریالهای شب‌های برره و پاورچین همکاری می‌کــرد چه آن زمــان که به ســراغ اول مارکــت رفت و بــه منابع عظیــم مالی متصل شد، همیشه اسپانسرهای پرقدرتی داشت و هیچ وقت حاضر به همکاری با تلویزیون با دستمزدهای محدود و اندک نشد. مدیری با اینکه در ظاهر از سیاست دوری میکرد اما در آثارش همیشــه اهل سیاست را مورد طعنه و نقد قرار میداد. چه آن زمان که همزمان با اعتراض و روزه سیاسی نمایندگان مجلس ششم در برنامه پاورچین به تمسخر آنها پرداخت و چه زمانی که در فصل‌هــای اولیه برنامه دورهمــی که با حمایت مالی بانک دولتی ســاخته می‌شد از هر فرصتی برای انتقاد از دولــت روحانی و وزیــران او استفاده میکرد و حتی زمانی که معصومه ابتکار را به عنوان یکی از وزاری او به این برنامــه دعوت میکرد، همــه را مورد نقد قرار داد. از سوی دیگر فراموش نکنید که او با ساخت بمب خنده به شبکه‌های ماهوارهای و تلویزیون‌های لس‌آنجلسی و مجریان آنها هم تاخت. جالب اینجاست که مدیری با اینکه به لحاظ ظاهر و منش با اصولگرایان تفاوت داشت اما هیچوقت آنها را مورد انتقاد قرار نم‌یداد و همیشه از حمایت‌های مادی و معنوی آنها برخوردار بــود. امــا او در همین حال هــم میزبان اسفندیار رحیم مشـایی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و هم جواد ظریف وزیر امورخارجه در پشــت صحنه سریال‌های خود میشــد و از برد تبلیغاتی و مالی این دیدارها نهایت استفاده را میبرد. تا همین هفته پیش تیزرهای مربوط به قرعه‌کشی بانک رفاه از شبکه‌های مختلف تلویزیون پخــش می‌شد و در سالهای اخیــر کلیپ‌هایی که از خوانندگــی او همراه با گروه موسیقی منتشــر میشد، روی آنتن شبکه‌های ماهوارهای میرفت. میبینید، با همین‌ها که تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های مدیری را نشان میدهد، نمیتوان از کار این چهره شــاخص تلویزیون سردرآورد. چراکه او هیچوقت روی یک خط و مسیر مشخص حرکت نکرده است.

مهاجرت یا تجارت

با خروج مهــران مدیری از کشــور، شایعات زیادی درباره او شنیده میشود. او از مدتها قبل در دوبی سرمایه‌گذاری کرده و با تجار وســرمایه‌داران ایرانی و خارجــی حاضــر در این کشــور روابط خوبی داشت. شــماره همراه دوبی‌اش را به دوستانو همکارانش داده و اقامت این کشور را هم اخذ کرده بود. به کشورهایی نظیر اسپانیا و پرتغال هم سفرهای متعددی داشت. همکارانش در سینما و تلویزیون او را صاحب ثروت چندین هزار میلیاردی میداننــد کــه خــارج از تصور اســت.

تهیه‌کننده دورهمی پس از درخواست مدیری برای عدم پخش ادامه قسمت‌های دورهمی دریافت دســتمزد میلیارد او را به صراحــت تایید کرد و علیرضا قزوه، رئیس دفتر شعر و موسیقی صداوسیما ازدستمزد ۳۰ میلیاردی او برای قسمت‌های باقیمانده دورهمی خبر داد که مدیری تمام و کمال آن را دریافت کرده است. این البته تنها بخش کوچکی از دریافتی‌های او بدون در نظر گرفتن تبلیغات بانک رفاه و.... است.

جالب است بدانید که اول مارکت با قرارداد چندین میلیاردی با این چهره هم سرمایه‌گذار سریال‌های او بود هم اسپانسر فیلم‌هایی که او در آنها بازی داشت. بنابراین اینکه مدیری برای همیشه از ایران رفته است، از همان ابتدا شایعه‌ای غیر قابل باور به نظر میرســید. عده‌ای از تطمیع او توسط شــبکه‌های آنور آبی می‌گفتند و عده‌ای بر سرمایه‌گذاریهای غریــب او در دوبی حکایــت میکردند. اما هیچ‌یــک از آنهــا نمیتوانــد منافی همکاری نزدیک و صمیمانه او با سازمان صداوسیما باشد.

 

بنابراین اگر تا چند ماه دیگر با خبر شــدید که مدیری در تدارک

ســاخت مجموعه‌ای بــرای تلویزیون یا شبکه خانگی است، تعجب نکنید. چراکه او در تمام این ســالها همین کار را کرده، از بیشــترین حمایت و درآمــد برخوردار بوده و هیچ وقت مانند عادل فردوسی‌پور، ســروش صحت یا برادران قاسم‌خانی از کار کردن منع نشده است. (منبع سازندگی)

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان