دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
Monday, 10 May 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۳۸ ]
هشدار رییس کل دادگستری گیلان به مدیر عامل شهر صنعتی رشت
وضعیت نابسامان بزرگترین پهنه صنعتی شمال کشور
12 اردیبهشت 00

سعید سیمیاری

وضعیت نابسامان معابر کنده کاری شده و رها کردن برخی معابر پس از انجام خدمات زیر سازی ، وضعیت بسیار نامناسب آسفالت و ایجاد هزینه های هنگفت برای خودروهای کارگران و کارفرمایان
و خودروهای سرویس بر کمبود روشنایی در ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان