دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
Monday, 10 May 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۳۸ ]

ام البنین فتوحی

سرمایه گذاری در یک تعریف کلی عبارت از "به کارگیری سرمایه برای تولید درآمد جدید" . به عبارت دیگر سرمایه گذاری از دیدگاه اقتصاد دانان، به معنای استفاده از منابع به منظور افزایش درآمد یا تولید در آینده ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان