پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
۱۶ ذیقعدهٔ ۱۴۴۰
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
شماره 5022

اجـرای طـرح «بـا کتـاب متولـد شـو» بـا هـدف ترویـج فرهـنگ مطالـعه

گیلان امروز- اجـرای طـرح «بـا کتـاب متولـد شـو» بـا هـدف ترویـج فرهـنگ مطالـعهدر بیـن خانـواده‌ها با همکـاری شبـکه‌ی بـهداشـت و درمـان آسـتارا آغـاز شـد.

«آرزو عبـاس‌زاده»؛ سرپرسـت اداره کتـاب‌خـانه‌های عمـومی آسـتارا در ایـن برنـامه‌ی خـلاق فرهنگی در شبـکه‌ی بـهداشـت و درمـان آسـتارا گفـت: «الگوی اولیـه‌ی ایـن طـرح توسـط یکی از اعضـای شـورای شهـر و معـاون سیـاسی فرمـاندار در جلسه‌ی ارایـه‌ی طـرح‌های پیشرفـت کتـاب‌خـانه‌ها داده شـد. بعـد از ایـن جلسـه، الگـوی ثانـویه‌ی آن، بـه نگـارش درآمـد و پـس از تـایـید اداره‌ی کـل کتـاب‌خـانه‌های عمـومی استـان گیـلان بـا هماهنگی فرمـانداری شهرستان بنـدر آستارا، ایـن طـرح در تاریـخ نـوزدهم شهریـور 97 بـا حضـور ریاسـت محتـرم دفتـر فرمـان‌دار جناب آقای خـوش‌سیمـا، جنـاب آقـای عرفـان جـام‌بـر از اعضـای شـورای شهـر و سایر عزیـزان و هـمراهـان کلـید خـورد.

ایـن طـرح بـا مجـوز اداره‌ی کـل کتـاب‌خـانه‌های عمـومی اسـتان گیـلان بـرای نخسـتین بار در این استان و با همکاری شبکه‌ی بهداشت و درمان آستارا اجرا می‌شود.»آرزو عبـاس‌زاده افـزود: «در قالـب فـاز نخسـت ایـن طـرح، 50 بستـه‌ی آمـاده شـده توسـط اداره‌ی کتـاب‌خـانه‌ها کـه شامـل یک کتـاب مختـص نـوزاد‌ـ بـرگـه‌ی عضـویـت رایگـان مـادران و نـوزادان در کتـاب‌خـانـه‌های عمـومی، و یک کـاردسـتی کوچـک (بـه مـادرانی کـه نـوزادان خـود را بـرای اولیـن واکسـن بـه مراکـز بـهداشـتی می‌بـرند) می‌بـاشد، اهـدا می‌گـردد. از جمـله اهـداف ایـن طـرح آوردن مـادران و کودکـان بـه کتـاب‌خـانه‌ها و تـداوم عضویـت آن‌ها در دوران کودکی و نوجوانی است.»

اولین نفری باشید که نظر میدهید.